Video-vom-25.03.2020

25. März 2020

deutsch+عربي+ persisch26.03.2020.Hier kommen die aktuellen Informationen für die Stadt Gera. Wir bitten alle Leser, den Link an Interessierte weiterzuleiten.Vielen Dank! Euer nig-Teamاليوم الموافق ل ٢٦/٣/٢٠٢٠نوافيكم بالمعلومات الحالية لمدينة جيرا. نرجوا منكم مشاركة هذا الرابط للمهتمين. والشكر الجزيل لكم فريق جريدة جديد في جيراشهروندان عزیز شهر گیرا٬امروز مورخ25.03.2020 قسمکه در جریان استید٬ میخواهم معلومات جدید در مورد بحران ویروس کرونا در شهر ما به شما بدهم. موضوعات امروز من ملاقات با بخش اتاق های صنایع دستی و اتاق های تجارت تورینگن شرقی و بخش پرداخت فیس کودکستان ها و مکاتب برای خانواده ها است. و قسم که در جریان هستید. همچنان میخواهم در مورد تعداد مبتلایان ویروس کرونا در ایالت تورینگن٬ در تورینگن شرقی و شهر گیرا معلومات دهم. در ایالت تورینگن فعلا به تعداد 423 مورد مبتلا به ویروس بلند رفته است. در شهر گیرا هم هنوزبدون تغییر به تعداد 7 مورد ثبت شده است ولی تا پیش از چاشت امروز که به تعداد 102 مورد نمونه برداری شده است٬ هنوز ما منتظر نتایج آنها هستیم. در تورینگن شرقی موارد مثبت به 109 عدد مبتلا به این ویروس بلند رفته است. و متاسفانه اولین مرگ یک فرد مبتلا به ویروس را از تورینگن شرقی به شما باید یاد آور شوم.و معلومات مهم دیگراین که از روز دوشنبه به اینسو کمک های عاجل را شما میتوانید به عنوان تجار ها و اشخاص که صاحب کار های شخصی کوچک استید٬ میتوانید مستقیم از طریق بانگ توسعه تورینگن درخواست های خود را خانه پری نموده و درخواست بدهید. حالا میخواهم با اتاق های صنایع دستی و اتاق های تجارت در تورینگن شرقی که چی نقشی را اینها ایفا میکنند با آنها صحبت کنم. حالا با آقای اندری کوهنی سخن گوی اتاق های صنایع دستی صحبت میکنم.آقای کوهنی قسمیکه ما همه میدانیم٬ که اتاق های صنایع دستی همان بخشی صنعت دستی را همایت میکنند و حالا میخواهم بپرسم که چی اتفاقاتی در هفته و روز های قبلی اتفاق افتیده است. از اینکه این بحران روزها و هفته ها شد که به طرف ما آمده است. ما میدانیم که صنایع دستی هم از این بحران در امان نماند است. از این لحاظ شما در چند هفته قبلی و روز های قبلی چی اقداماتی را روی دست گرفته اید؟آقای کوهنی: بلی از یک یا دو هفته گذشت ما بیشتر از هزار ها تماس و زنگ گرفته ایم٬ بعد از اینکه بخش های مراقبت و زیبای و سلمانی های ما بسته شدند. سوال های زیادی از ما پرسیده شد که حمایت و پشتیبانی ها از کدام راه و از چی طریق پیاده خواهند شدند؟ و یا چی نوع امکانات کمک رسانی از ایالت و یا هم از بخش اتاق های صنایع دستی داریم؟بلی ها در روز های قبلی از طرف اداره ایالت یک بسته از کمک های عاجل برای تجارت های کوچک و صنایع دستی کوچک در نظر گرفته شد. فورم های درخواستی بشکل بسیار ساده قابل دست رس استند. شما میتوانید که بدون مشکل خانه پری نمایید و درخواست بدهید.آقای کوهنی آیا میتوانید برای ما یاد آور شوید که تا حال چقدر درخواست ها به شما رسیده و شما چقدر زمان برای کاراین درخواست ها نیاز دارید؟آقای کوهنی: باید یاد آور شوم از زمانیکه ما فورم درخواستی ها را آنلاین قابل دست رس گذاشتیم٬ واقعن درخواستی ها بالای مه غلبه کردند و ما تا اکنون در حدود هشت صد عدد درخواستی بدست آورده ایم. ما به قدر کافی کارمند داریم که این درخواست ها را کنترل کنند و کار کنند و این درخواستی ها را به بانک توسعه تورینگن ارسال کنند.حالا قسمکه شما می بینید من دوباره در مرکز شهر ما استم و یکبار دیگر تشکر میکنم که تااینجا قواعد و مقررات جدید را بخاطر شکست این ویروس در نظر گرفته اید و انجام داده اید.و در ختم معلومات مهمی در موردجشن Hofwiesenpark٬ آنچنان که آگاه استید این جشن در هفته اول ماه Mai باید اتفاق می افتید٬ حالا بخاطر امنیت صحی ما باید این برنامه را لغو کنیم و ما درهفته ها و روز های بعدی ببینیم که چی راه حلی را میتوانیم دریافت کنیم که این جشن در سال 2020 اتفاق بیفتد.خبر خوب این است که کار بخش دفع زباله ها مثل همیشه جریان دارد و بخش حمل و نقل یا هم ترانسپورتی شهر گیرا با ما به تماس شدند که بزودی برنامه های جدیدی روی دست دارند تا بتوانند بخش حمل ونقل شهری را همان قسمی که ضرورت است عرضه کنند.حالا بخش مهم اینکه ما چگونه با هزینه های کودکستان و مکاتب به پیش برویم؟ ماباید تفکیک کنیم که برای هزینه های مکتب اداره شهرمسول است برای هزینه های ماه آوریل باید یاد آور شوم که آویز نمی شوند.و کودکستان ها ادارات شخصی و مختلفی استند که ما امروز با آنها به تماس شدیم و آنها برای ما یاد آور شدن که از حساب شما برای ماه آوریل هیچ مبلغی را منفی نخواهند کرد. ولی برای ماه مارس فعلا ما کار میکنیم که مبلغ پرداختی شما را چگونه به شما پس آویز کنیم؟ و در این رابطه با ایالت در تماس استیم که چگونه میتوانیم راه حلی در این مورد دریافت کنیم.اشخاص زیادی که سوال کردن تا بتوانند کمک های مالی ارایه کنند. ما توانستیم یک حساب بانکی به دست رس آنها قرار دهیم.حساب بانکی برای آنهای که علاقمند کمک های مالی استند:IBAN:DE 90 8305 0000 0000 0000 19Verwendungszweck: 06.202000.6/ Spende Corona-Kriseو درختم باید از دو گروپ کاری تشکر کنم که فعلن خیلی سخت کار میکنند و مصروف استن٬ که این دو گروه همانا مربیان اجتماعی و کارمندان بخش نظافتی استند.در این قسمت تشکر میکنم و منتظر خبر ها و گزارش های جدید من بمانید. جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 25.03.2020توجه: اتاق های صنایع دستی برای تورینگن شرقی مسول بخش کمک ها برای کودکستان ها. ❖ اعداد‍- ارقام و واقعیت ها❖ در ایالت تورینگن 423 مورد مثبت مبتلا به ویروس❖ در شهر گیرا 7 مورد (102 مورد آزمایش شده که هنوز نتیجه آنها نرسیده است)❖ تورینگن شرقی 109 مورد( با جمع 7 مورد٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گیرا) کار برای کمک های عاجل از طریق اتاق ها بشکل جدی جریان دارد. ❖ حساب بانکی برای کمک های مالی باز شده است و حساب بانکی در ختم این متن وجود دارد.❖ جشن Hofwiesenpark که با تاریخ 1-3 ماه Mai برگزار میشد٬ رد شده است.❖ هزینه های هارد در اتاق ها و بخش اداری شهر در نظر گرفته شده است. از ماه آوریل دیگر پول نگیرید.❖ هزینه های کودکستان ها: تمام کودکستان ها خبر شده اند که دیگر هزینه های را از حساب شما منفی نکنند مگر اطفال که در بخش مراقبت های اضطراری هستند شامل این برنامه نمی شوند.❖ پرداخت هزینه های ماه مارس دوباره به شما زیر کار است. و یک تشکر ویژه از کارمندان بخش:​ ❖ مربیان اجتماعی❖ تمیزکاری و نظافتحساب بانکی برای علاقمندان کمک های مالی:IBAN: DE 90 8305 0000 0000 0000 19Verwendungszweck: 06.20200.6/ Spende Corona-Krise

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Donnerstag, 26. März 2020
Tags: No tags

Comments are closed.