140420

14. April 2020

عربي + فارسى + deutsch 15.04.2020Liebe Leser, heute gibt es nun wieder ein übersetztes Video mit wichtigen Informationen zur Corona Situation in Gera. Bitte fleißig teilen, herzlichen Dank! Euer nig Team١٥/٤/٢٠٢٠أعزائي القراء، هاهنا ترجمة الفيديو بالمعلومات المهمة حول فايروس كورونا في مدينة جيرا. نرجوا منكم مشاركة الفيديو.شكرًا جزيلاً ! فريق جريدة جديد في جيرا شهروندان عزیز شهر گرا٬امروز سه شنبه مورخ 14.04.2020 است. امروز من در حویلی خدمات محیط زیست شهر گرا هستم. اینجا آنهای هستند که مراقبت از کثافاتی را که ما تولید میکنیم میکنند. ولی قسمکه در جریان هستید میخواهم نخست معلومات جدید در مورد ارقام وایروس کرونا در شهر ما به شما بدهم. در ایالت تورینگن تعداد 1510 مورد مثبت مبتلا به وایروس ثبت شده است.که در حدود 19 عدد بیشتر از روز قبل بلند رفته است و نظر به گزارش ادارات در این جریان در حدود یک هزار نفر دوباره صحت یاب شده اند. در تورینگن شرقی ارقام به عدد 492 مورد مثبت مبتلایان بلند رفته است. در شهر گرا امروز به تعداد 62 مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا ثبت شده است. ما فعلن به تعداد 90 آزمایش باز داریم که هنوز نتایج آنها به ما نرسیده است. متاسفانه باید امروز با شما شریک کنم که ما اولین مرگ را در شهر گرا که این فرد مبتلا با کوید 19 بود ثبت کردیم.ولی حالا پاسخ به سوالات که همیشه از ما پرسان می شود که نوسان های نتایج آزمایش های ما وابسطه به چی است؟ من امروز میخواهم واضح بسازم که تعداد آزمایش ها در هر روز متفاوت هستند. گرفتن آزمایش با در نظر داشت مقررات تمام ایالت و معیار های Robert Koch Institut است. آزمایش هر فرد گرفته نمی شود. معیار های اشخاص که آزمایش شوند واضح است و اداره ایالت هم مقرراتی را برای آنهای که باید یا میتوانند آزمایش شوند تصویب کرده است که ما در شهر گرا همه این معیار ها و مقررات را در نظر گرفته بعدا افراد را آزمایش میکنیم.حالا در مورد خدمات محیط زیستی شهر گرا٬ حالا آقای فیشر رییس این نهاد را با خود دارم و میخواهم سوال هایم را از ایشان بپرسم.گرداننده: آقای فیشر در این بحران ویروس از سه یا چهار هفته به اینسو چی چیز های در شرکت زباله شما تغییر کرده است؟آقای فیشر: بلی نخست باید یاد آور شوم که در این جریان زباله های زیادی برای ما میرسد. چون افراد حالا اکثرا در خانه هستند. یک چیز های هم ما برای افراد خود انجام دادیم قسمکه شما هم در جریان هستید که ما حالا وسایط خود را در سرک ها نزدیکی افراد خود اجازه پارکنگ میدهیم. تا کارمند های ما از این طریق جلو زنجیره مصاب شدن یکدیگر خود به این ویروس را بگیرند. ما جریان های برخورد کارمندان خود را تغییر دادیم که تا آنها کمتر با هم مقابل شوند. یکتعداد کارمندان ما کار خود را از خانه انجام میدهند تا جلو مصاب شدن آنها را بتوانیم بگیریم.گرداننده: حالا افراد زیادی یا هم اطفال در خانه هستند. یکتعداد حتا کار های اداری خود را حالا از خانه انجام میدهند. چی باید کرد تا جلو تولید بیشتر کثافات و زباله را بتوانیم بگیریم؟آقای فیشر: مشکل این است که ما از غذا های استفاده میکنیم که بسته بندی شده هستند. بلی روش های است که ما میتوانیم از حجم زباله ها بکاهیم. حالا من یک بسته در دست دارم که ما به سادگی در صورت که این بسته را خورد تابزنیم یا هم هوای بوتل های پلاستیکی را بیرون کنیم پس ازاین طریق از تولید حجم بزرگ زباله ها جلو گیری میکنیم. ولی در صورت که این بسته بندی ها برای ما سالم برسند. برای ما کار بیشترخواهد بود.گرداننده: من فکر میکنم این یک معلومات بسیار مهم از آقای رئیس خدمات محیط زیست شهر گرا برای ما بود. بخش های استفاده مجدد از مواد مصرف شده ما هنوز باز هستند لطفا کیسه های زرد خود را در آنجا برسانید. در این قسمت تشکر بسیار زیاد از آقایان و خانم های که در این بخش کار میکنند. حالا در ختم یک یا دو معلومات دیگر برای شما دارم. در این ختم هفته گذشته در روز های جشن Ostern اداره نظم ما تحقیق کرد که آیا ما با نظم و انضباط هستیم یا خیر. ما توانستیم که شناسایی کنیم که یک یا دو سواستفاده وجود داشت. روز چهار شنبه خانم صدراعظم آلمان با وزیران خود مقررات جدید را اتخاز خواهند کردند. من فکر میکنم که مقررات جدیدی برای مکاتب در نظر گرفته خواهد شد و یا هم در بخش های دیگری نرمی شاید اتخاذ کنند. ما و اداره صحت ما همه کار ممکن را انجام خواهیم داد تا شهروندان در امنیت زندگی کنند. بااحترامJulian Vonarb جزییات جدید در مورد ویروس کرونا مورخ 07.04.2020 موضوع امروز ما:1. دفع زباله ها خدمات محیط زیست شهر گرا (GUD)2. چشم انداز/ ارزیابی هفته های بعدی اعداد‍- ارقام و واقعیت ها از اشخاص که به ویروس مبتلا شده اند ❖ در ایالت تورینگن 1510 مورد مثبت مبتلا به ویروس (با جمع 19 مورد جدید، 1000 نفر دوباره صحت یاب شده اند)❖ تورینگن شرقی 492 مورد مثبت ( با جمع 12 مورد جدید٬ LK ABG, LK SHK, LK SOK, LK Greiz و شهر گیرا)❖ در شهر گیرا 62 مورد مثبت (با جمع 7 مورد جدید و 20 نفر دوباره صحت یاب شده اند. 90 آزمایش باز که هنوز نتایج آنها برای ما نرسیده است. یک مریض جان باخته است.) سوالات همیشه گی در مورد اعداد، ارقام و واقعیت ها:❖ من اعداد رسمی اداره را استفاده میکنم.❖ تعداد آزمایش ها میتواند همه روزه متفاوت باشند.❖ معیار های Robert-Koch-Instituts کاملن در آزمایش ها پیاده می شوند.❖ ما بر اساس علائم این مریضی روی افراد تمرکز میکنیم.❖ مانند ماسک های دهان و غیره ، مواد آزمایشگاهی (معرف ها و میله های تست) کمیاب هستند.❖ ظرفیت آزمایشگاه ها محدود است. دفع زباله ها:❖ در هفته های اخیر مقدار زباله ها افزایش یافته است.❖ بسته بندی ها وغیره اشیا را لطفا خورد نماید و درهم فشار دهید. تشکر!❖ کثافات و زباله های که در کنار سطل کثافات گذاشته می شوند را با خود نمی بریم.❖ خریطه های زرد را لطفا در مراکز بازیافت به طور رایگان تسلیم دهید.❖ مناقط بازیافت (استفاده مجدد از مواد مصرف شده) همراه با اوقات باز بودن آنها روی ویب سایت: https://www.veolia.de/recyclinghoefe-der-gud-geraer-umweltdienste ارزیابی های هفته های آینده:✓ چهار شنبه: رایزنی میان برلین و ایالات.✓ اروپا رویکرد های مختلفی را نشان میدهد.✓ حداقل برای مکاتب مقررات خاص در نظر گرفته خواهد شد.✓ در شهر گرا هنوز ما هیچ نوع برداشت فشار از اوضاع را نمی بینیم. بااحترامJulian Vonarb

Gepostet von Neu in Gera. Zeitung über Flucht, Träume und das Leben am Mittwoch, 15. April 2020
Tags: No tags

Comments are closed.